2023
20. 10. 2023

1. Uveďte výši nákladů v Kč (bez daně z přidané hodnoty) vynaložených Vaší společností v jednotlivých kalendářních letech v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2022 na právní služby poskytované externími subjekty ve smyslu zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o advokacii"), a to:

 • v celkové výši v jednotlivých kalendářních letech, a
 • v členění mezi jednotlivé poskytovatele právních služeb ve smyslu Zákona o advokacii v rámci jednotlivých kalendářních roků.

Prosím o uvedení těchto informací do přiloženého souboru s názvem „Náklady na právní služby".

2. Uveďte výši nákladů v Kč (bez dané z přidané hodnoty) vynaložených Vaší společností v jednotlivých kalendářních letech v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2022 na služby či poradenství poskytované externími subjekty v souvislosti s realizací zadávacích řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o zadávání veřejných zakázek"), a zároveň v souvislosti s realizací výběrových řízení mimo režim Zákona o zadávání veřejných zakázek, pokud tyto služby nespadají pod bod 1 výše, a to

 • v celkové výši v jednotlivých kalendářních letech, a
 • v členění mezi jednotlivé poskytovatele těchto služeb v rámci jednotlivých kalendářních roků.

Prosím o uvedení těchto informací do přiloženého Excelu s názvem „Náklady na služby v oblasti veřejných zakázek".

3. Uveďte výši mzdových nákladů v Kč (zahrnujících hrubou mzdu, resp. její náhradu a dále příplatky, odměny, bonusy, prémie a případná další peněžitá plnění poskytovaná v souvislosti s výkonem práce, vše včetně povinných plateb odvodů a daní hrazených z uvedených plnění) vynaložených Vaší společnosti v jednotlivých kalendářních letech v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2022 v souhrnu na následující zaměstnance (tj. osoby v základním pracovněprávním vztahu ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů):

 1. zaměstnance právního oddělení případně jiného oddělení, útvaru či úseku, který má na starosti právní agendu Vaší společnosti;
 2. zaměstnance oddělení veřejných zakázek případně jiného oddělení, útvaru či úseku, který má ve Vaší společnosti na starosti agendu související s realizací zadávacích řízení dle Zákona o zadávání veřejných zakázek a/nebo výběrových řízení mimo režim Zákona o zadávání veřejných zakázek;
 3. ostatní zaměstnance, kteří jsou zařazeni do jiných úseků či oddělení Vaší společnosti a jejichž pracovní náplň (vykonávaná pracovní činnost) zahrnuje buď

i. poskytování právního poradenství a s tím souvisejících činností; nebo
ii. činnosti související s realizací zadávacích řízení dle Zákona o zadávání veřejných zakázek a/nebo výběrových řízení mimo režim Zákona o zadávání veřejných zakázek.

U mzdových nákladů žádám pouze o sdělení celkových nákladů v požadovaném členění bez jejich přiřazení ke konkrétním zaměstnancům.

 Odpověď
Příloha č. 1
05. 09. 2023

Předmětem Vaší žádosti je poskytnutí následující informace k pravidelným kontrolám stavu sportovního areálu Hanspaulka:

 • Jakým způsobem probíhaly pravidelné kontroly ze strany SNEO, a.s.?
 • Kdo je za tyto kontroly zodpovědný?
 • Jakým způsobem SNEO, a.s. předávala informace o výsledcích kontrol ÚMČ?
 • Existují z těchto kontrol písemné protokoly? Pokud ano, prosím o poslední dva
 Odpověď
22. 02. 2023

Je dokument dle Přílohy A pro společnost SNEO a.s. aktuálně závazný?
Příloha A:
2016 Organizační předpis - Postup při zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a výkonu zadavatelské činnosti jménem městské části Praha 6
2. Doručte do datové schránky společnosti NY legal s.r.o. informaci (odst. 3 až 5 § 3 Zákona) a doprovodnou informaci (odst. 6 § 3 Zákona):
Od jakého data je dokument dle Přílohy A pro společnost SNEO a.s. závazný?
Příloha A:
2016 Organizační předpis - Postup při zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 134/2016

 Odpověď
13. 01. 2023

1. Doručte do datové schránky společnosti NY legal s.r.o. informaci (odst. 3 až 5 § 3 Zákona) a doprovodnou informaci (odst. 6 § 3 Zákona):

 • Jakým konkrétním a přezkoumatelným způsobem bylo určeno, že fotodokumentace měla tvořit odhadem právě 10% prací provedených v rámci této výkonové fáze?
  vztaženo k dokumentu dle Přílohy A, kdy v dokumentu dle Přílohy A je uvedeno:
  - CITACE
  - fotodokumentace tvořila objektivním odhadem 10% prací provedených v rámci dané výkonové fáze
  - KONEC CITACE

2. Doručte do datové schránky společnosti NY legal s.r.o. informaci (odst. 3 až 5 § 3 Zákona) a doprovodnou informaci (odst. 6 § 3 Zákona):

 • Kdo určil (uveďte jméno a příjmení osoby), že fotodokumentace měla tvořit odhadem právě 10% prací provedených v rámci dané výkonové fáze? vztaženo k dokumentu dle Přílohy A, kdy v dokumentu dle Přílohy A je uvedeno:
  - CITACE
  - fotodokumentace tvořila objektivním odhadem 10% prací provedených v rámci této výkonové fáze
 Odpověď

 

 

     

2022
05. 12. 2022

1. Doručte do datové schránky společnosti NY legal s.r.o. informaci (odst. 3 až 5 § 3 Zákona) a doprovodnou informaci (odst. 6 § 3 Zákona):
 Úplnou Projektovou dokumentaci ve formátu PDF – vztaženo k Výkonové fázi III (VF III) vztaženo k:
- Název zakázky: VŘ/1/2021 - Projektová a inženýrská činnost - ZŠ T. G. Masaryka - rekonstrukce školní kuchyně
2. Doručte do datové schránky společnosti NY legal s.r.o. informaci (odst. 3 až 5 § 3 Zákona) a doprovodnou informaci (odst. 6 § 3 Zákona):
 Úplný SCAN protokolu o předání a převzetí dokončené Výkonové fázi III (VF III) vztaženo k:
- Název zakázky: VŘ/1/2021 - Projektová a inženýrská činnost - ZŠ T. G. Masaryka - rekonstrukce školní kuchyně

 Odpověď

28. 11. 2022

Žádost o informaci č. 1:
Doručte do datové schránky společnosti PROFI KLIMA solution s.r.o. informaci (odst. 3 až 5 § 3 Zákona) a doprovodnou informaci (odst. 6 § 3 Zákona):
 Z jakého konkrétního zdroje informací nebo z jakého konkrétního dokumentu čerpala společnost SNEO, a.s. požadavek na „UPŘESNĚNÍ POLOHY POŘÍZENÍ SNÍMKŮ“ ? kdy sdělení, že „NENÍ UPŘESNĚNA POLOHA POŘÍZENÍ SNÍMKŮ“, je uvedeno v podání společnosti SNEO, a.s. dle Přílohy A a Přílohy B vztaženo k zakázce „Pasporty objektů ZŠ a MŠ“ dle Smlouvy o dílo č. VZ/8/2019 uzavřené mezi Městská část Praha 6 a PROFI KLIMA solution s.r.o. tj. žadatel se povinného subjektu tímto dotazuje, ve kterém konkrétním
dokumentu je uvedena povinnost zhotovitele na „UPŘESNĚNÍ POLOHY POŘÍZENÍ SNÍMKŮ“
Žádost o informaci č. 2:
Doručte do datové schránky společnosti PROFI KLIMA solution s.r.o. informaci (odst. 3 až 5 § 3 Zákona) a doprovodnou informaci (odst. 6 § 3 Zákona):
 Doručte do datové schránky společnosti PROFI KLIMA solution s.r.o. úplný scan dokumentu, ze kterého vyplývá povinnost zhotovitele na „UPŘESNĚNÍ POLOHY POŘÍZENÍ SNÍMKŮ“ vztaženo k zakázce „Pasporty objektů ZŠ a MŠ“ dle Smlouvy o dílo č. VZ/8/2019 uzavřené mezi Městská část Praha 6 a PROFI KLIMA solution s.r.o. (dále „Žádost“)

 Odpověď

      

2021
27. 12. 2021

V registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR byla dne 25. 10. 2018 zveřejněná smlouva s paní XXXXXXXXXXXXXXXXX, U valu 863/4, 161 00 Praha 6 – Ruzyně, IČ: 62400436. Zároveň je součástí dokumentu i dodatek č. 1 k této smlouvě. Zveřejněný dokument však vykazuje z pohledu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, tyto závažné defekty:
- smlouva není datována
- v čl. III. smlouvy jsou anonymizované údaje o odměně
- dodatek č. 1 není datován
- výše odměny uvedené v dodatku jsou anonymizované
Žádám tímto o zaslání úplného znění příkazní smlouvy a jejího dodatku, které byly uzavřené mezi SNEO, a.s. a paní Zuzanou Vosikovou.

 Odpověď
Příloha č. 1
07. 10. 2021

Vážená paní, vážený pane,
Z důvodu právního zájmu ve věci „Žaloby na výživné nezletilého“ vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod spis.značkou 32 P 4/2021, Vás tímto z pozice matky nezletilého žádám o poskytnutí těchto informací:
a) přehled výše všech přidělených platů, pravidelných i mimořádných odměn, které v kalendářním roce 2017- 2018 příslušely členu dozorčí rady společnosti panu XXXXXXXXXXXXXXXX.
b) přehled množství akcií společnosti ve vlastnictví pana XXXXXXXXXXXXXXXX a veškerých vyplacených dividend a odměn v závislosti na vlastnictví těchto akcií za kalendáří roky 2017-2018.
Požadované informace, prosím, zašlete prostřednictvím datové schránky na adresu ze které jste obdrželi tuto žádost.

 Odpověď

 2020
05. 10. 2020

Žádáme o následující:
1. Uveďte celkovou cenu vynaloženou na interní právní služby poskytnuté zaměstnanci povinného povinnému a to rozčleňené na jednotlivé roky.
2. Uveďte celkovou cenu, včetně DPH vynaloženou na všechny externí právní služby poskytnuté dodavateli povinného a to rozčleňené na jednotlivé roky.
3. Uveďte celkovou cenu, včetně DPH vynaloženou na externí právní služby poskytnuté dodavatelem ROWAN LEGAL advokátní kancelář s.r.o IČ 28468414 a to rozčleňené na jednotlivé roky.
Informace je možno zcela poskytnout formou vyplnění následují tabulky, která je i přílohou této žádosti o informace.

 Odpověď
Příloha č. 1
22. 8. 2020

Dobrý den,
obracím se na Vás s dotazem v rámci svobodného přístupu informacím dle zákona č. 106/1999 Sb. k na určení provozovatele občerstvení na koupališti Petynka pod Vaší správou určenou MČ Praha 6 a to:
1) jak je možné, že provozovatelem občerstvení koupaliště Petynka, kde je hlavním akcionářem MČ Praha 6 byla určena firma Pabors IČ 24667684 bez vypsaného předchozího výběrového řízení, což by na straně efektivního hospodáře ve smyslu pronajímání nemovitostí MČ Prahy 6 mělo..
2) je Vám známo, že firma Pabros dle veřejné sbírky listin uveřejněné v Obchodním rejstříku má víceméně zanedbatelné mzdové náklady i daňové náklady (daň z příjmu a dph) na to, aby oficiálně byla schopna takto velkou akci zaštítit
3) je Vám známo že firma Pabros byla v minulosti sankcionována za nelegální zaměstnávání ze strany Pražské správy sociálního zabezpečení a byla jí uložena pokuta?
4) kdy bude vypsáno výběrové řízení na provozovatele občerstvení koupaliště Petynka v roce 2021.

 Odpověď
28. 4. 2020

Žádám o poskytnutí těchto informací:

 1. a) Přehled a výše přidělených platů, pravidelných i mimořádných odměn, které v kalendářním roce 2015-2018 přísluší předsedovi představenstva SNEO, a.s.
 2. b) Přehled a výše přidělených platů, pravidelných i mimořádných odměn, které v kalendářním roce 2015-2018 přísluší generálnímu řediteli SNEO, a.s.
 3. c) Přehled a výše přidělených platů, pravidelných i mimořádných odměn, které v kalendářním roce 2015-2018 přísluší předsedovi představenstva Areál Dračky s.r.o.
 4. d) Přehled a výše přidělených platů, pravidelných i mimořádných odměn, které v kalendářním roce 2015-2018 přísluší generálnímu řediteli Areál Dračky s.r.o.

Požadované informace, prosím, zašlete doporučenou poštou a emailem na adresy níže.

Odpověď 
2019
3. 12. 2019

1. Sdělení návštěvnosti sportovně rekreačního areálu Petynka za období sezóny 2019, konkrétně v období posledních deseti dní sezóny 2019 (jednotlivých dní od 21.09.2019 do 30.09.2019).
2. Sdělení způsobu, jakým jsou číslovány vstupenky sportovně rekreačního areálu Petynka (naříklad jestli je každý den vydávána číselná řada vstpenek začínající vstupenkou č. 1 a končící vstupenkou s nejvyšším pořadovým číslem).
Odpověď
7. 11. 2019

1. Sdělení návštěvnosti sportovně rekreačního areálu Petynka za období sezóny 2018 (rozčleněno na jednotlivé měsíce 5/2018, 6/2018, 7/2018, 8/2018 a 9/2018, vč. celkové návštěvnosti za období celé sezóny 2018);
2. Sdělení návštěvnosti sportovně rekreačního areálu Petynka za období sezóny 2019
(rozčleněno na jednotlivé měsíce 5/2019, 6/2019, 7/2019, 8/2019 a 9/2019, vč. celkové návštěvnosti za období celé sezóny 2019);
Odpověď
14. 11. 2019

Vážené představenstvo 
děkuji vám za odpověď na mou předchozí žádost. V návaznosti na ní vás v souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb./ o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 131/2001 Sb./ o hlavním městě Praze/ zdvořile žádám o poskytnutí následující informace:
1. Dopisy NOPOCZ01 s.r.o. ze dme 17. a 25. září 2018 pňpadné odpovědt a emailovou komunikaci v měsících červen až říjen na kterou odkazuje v čánku (1) Restituční nárok první větě prvního odstavce vámi poskytnutý dokument dopis společnosti NOPOCZ01 s.r.o. ze dne 01. 11. 2018 viz Pňloha 1.
V příloze prosím nalezněte žádost se všemi náležitostmi a zmiňovanou přílohu v plném znění.
Žádám o poskytnutí informací v elektronické podobě a doručování na tento e-mail XXXXXXXXXXXX pňpadně do mé datové schránky (ID: 5pmghui).
Odpověď 
Příloha 1
Příloha 2Příloha 3Příloha 4Příloha 5Příloha 6Příloha 7Příloha 8 
29. 10. 2019

Vážená pam; po telefonické bych si dovolil požádat o bližší informaci ohledně privatizace bytu
č. 541/7, v katastrálním území Vokovice v ulici Kladenská 541/3~ který byl prodán na základě
ZMČ 154/03. Zajímalo by mne pouze za kolik byla tato jednotka prodána.
Odpověď 
2. 10. 2019

1. Dopis či jiný dokument✓ }línž nárokoval kupu}lcí na prodávajícím slevu z Kupní ceny dle ďánku 7 RÁMCOVÉ SMLOUW O PŘEVODU PODÍLU mezi společnostmi SNEO/ a.s/ DRA Development s.r.o. a Penta Real Estate Holding Limited, viz Příloha 1.
Odpověď 
Příloha 
24. 6. 2019
1. Je ve prospěch nájemců koupaliště Petynka (na adrese Otevřená 1072/4, Praha 6 - Střešovice) smluvně ošetřeno, že se na koupališti nebudou vyskytovat nápojové automaty?
2. Pokud ano, prosím o poskytnutí smluv, které obsahují takové smluvní ustanovení.
Odpověď 
24. 5. 2019

1. Právní stanovisko HAVEL & PARTNERS, jehož obsahem má být posouzení restitučních nároktJ evidovaných Státním pozemkovým úřadem pod č. PÚ 7541/92, PÚ8475/93, PÚ 6640/92, resp. doporučení dalšího postupu z hlediska úspěšného dokončení projektu //Projekt Dračky -
prodej formou share deal" (dle objednávky č. SNEO180257 ze dne 6. 6. 2018: Předmět objednávky: Posouzení restitučních nároktJ na pozemky Areálu Dračky, s.r.o.)
2. Právní stanovisko HA VEL & PARTNERS, jehož obsahem má být dořešení restitučních nárok evidovaných Státním pozemkovým úřadem pod č. PÚ 7541/92, PÚ 8475/93,PÚ 6640/92, resp. doporučení dalŠ!no postupu z hlediska úspěšného dokončení výše uvedeného projektu (dle
objednávky č. SNEO180397 ze dne 14. 9. 2018: Řešení restitučních nároktJ na pozemky Areálu Dračky, s.r. o.)
3. Právní posouzení HAVEL & PARTNERS, jehož obsahem má být faktická realizace vyřešení restitučních nároků evidovaných Státním pozemkovým úřadem pod č. PÚ7541/92, PÚ 8475/93, PÚ 6640/92, a také aplikace tohoto vypořádání v rámci finalizace výše uvedeného projektu (dle objednávky č. SNEO180512 ze dne 1. 11. 2018: Vypořádání restitučních nároků na pozemky Areálu Dračky, s.r.o.)
4. Analýzu zpracovanou společností HAVEL & PARTNERS ohledně možností uplatnění vad dle rámcové smlouvy o převodu podílu, včetně souvisejícího posouzení znalosti investora o vadě na základě informací v rámci a mimo DD, použití dalších omezení pro uplatnění nároku, konkrétní porušení prohlášení/smlouvy prodávajícího, odpovědnosti členů statutárního orgánu, diskriminace ostatních účastníků soutěže a načasování transakce (dle přehledu právních služeb poskytnutých společností HAVEL & PARTNERS, přiloženého k faktuře této společnosti).
5. Podklady pro jednání Rady MČ Praha 6, připravované a revidované společností HAVEL & PARTNERS, ve věci udělení pokynu k obchodnímu vedení společnosti SNEO, a. s. a Areál Dračky, s. r. o. ohledně možnosti poskytnutí slevy z kupní ceny z důvodu restitucí, a to se zohledněním veřejnoprávních a soutěžních aspektů (dle přehledu právních služeb poskytnutých společností HAVEL & PARTNERS, přiloženého k faktuře této společnosti).
Odpověď 
Příloha 1
Příloha 2 
2018
9. 5. 2018

1. Výměr výše penále zhotoviteli ISPD s.r.o. za nedodržení termínu výstavby
2. Výměr výše penále zhotoviteli ISPD s.r.o za nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků
3. Celková výše ceny realizovaného díla se samostatným výkazem víceprací a průběžné fakturace
Ve smyslu § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. žádám o potvrzení předpokládané výše úhrady nákladů, budou-li účtovány.
Informace žádám poskytnout v písemné formě na adresu uvedenou níže/v elektronické formě emailem a to prosím v zákonné lhůtě 15 dnů ode dne přijetí žádosti.
Na tomto přímém poskytnutí informace trvám i v případě, že byla již zveřejněna
Odpověď 
Příloha 1, Příloha 2, Příloha 3, Příloha 4 

V souvislosti s platností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 týkající se ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (tzv. „GDPR“) uveřejňuje společnost SNEO, a.s. INFORMAČNÍ MEMORANDUM (Informace o zpracovávání osobních údajů), prostřednictvím kterého informuje o způsobu zpracování osobních údajů a možnosti uplatňování práv subjektů údajů.

Přílohy:
Název souboru Velikost Vloženo
Download this file (INFORMACNI-MEMORANDUM-GDPR.pdf)Informační memorandu - GDPR267 kB25. 05. 2018 10:05:50

Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává společnost SNEO, a.s., Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik. Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Invalid Input

Neplatný vstup

Invalid Input

Neplatný vstup

Neplatný vstup

 

* = povinné pole

1. Název
Úplný název povinného subjektu
SNEO, a.s.
 
2. Důvod a způsob založení
Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.
Uvádí se jako textová informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s uvedenými informacemi. Jako textová informace se vždy uvádí zřizovatel, nadřízený orgán, případně další nadřízené úřady, pokud se liší přímé vedení od metodického.
Společnost SNEO, a.s. byla založena městskou částí Praha 6, konkrétně rozhodnutím Zastupitelstva městské části Praha 6 č. 156/03 ze dne 07. 11. 2003. Den vzniku se datuje k 01. 01. 2004, kdy došlo k zapsání společnosti do obchodního rejstříku. Hlavní náplní činnosti společnosti SNEO, a.s. je poskytování služeb nejen jedinému společníkovi, tj. městské části Praha 6, ale i dalším subjektům. Mezi tyto služby se řadí především správa a údržba nemovitých věcí, realitní činnost, inženýrská činnost v investiční výstavbě, developerské projekty, výroba a rozvod tepelné energie, správa objektů zvláštního určení.
 
3. Organizační struktura
Popis vnitřní organizační struktury povinného subjektu
Organizační struktura společnosti viz zde.

4. Kontaktní spojení
Kontaktní údaje povinného subjektu
4.1. Kontaktní poštovní adresa
Strukturovaná kontaktní adresa povinného subjektu určená k doručování poštovních zásilek. Pokud povinný subjekt používá více kontaktních poštovních adres, uvádějí se i další upřesňující informace o účelu jejich použití; na prvním místě se uvede adresa sídla, k níž se jako účel použití uvede „Sídlo“
SNEO, a.s., Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6
4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Adresa všech úřadoven (pracovišť) povinného subjektu určených pro osobní návštěvu
SNEO, a.s., Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6
4.3. Úřední hodiny
Úřední hodiny všech úřadoven (pracovišť) povinného subjektu určených pro osobní návštěvy
Pondělí 8.00 - 12.00 13.00 - 16.00
Středa 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
4.4. Telefonní čísla
Telefonní čísla povinného subjektu, případně jeho vnitřních útvarů a pracovišť
recepce, informace, podatelna – 235 094 011
nonstop linka se záznamníkem – 844 144 143
zákaznická linka pro středisko komunálních služeb – 778 771 333
Kompletní telefonní kontakty viz zde.
4.5. Čísla faxu
Čísla faxu povinného subjektu, případně jeho vnitřních útvarů a pracovišť
-
4.6. Adresa internetové stránky
Elektronická adresa oficiálních internetových stránek povinného subjektu s hypertextovým odkazem
4.7. Adresa e-podatelny
Elektronická adresa všech elektronických podatelen povinného subjektu s hypertextovými odkazy
info@sneo.cz
ID datové schránky: 9h6siaq
Společnost přijímá pouze následující elektronické přílohy: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, isdoc, isdocx, pdf, dwg, ai, psd, innd, jpg, bmp, tif, png
Společnost nepřijímá komprimované přílohy a nevyužívá uložiště třetích stran
 
4.8. Další elektronické adresy
Další elektronické adresy povinného subjektu, případně dalších pracovníků povinného subjektu
sekretariát - Lenka Ondráčková
účtárna - uctarna@sneo.cz
Další elektronické adresy viz zde.
 
5. Případné platby lze poukázat
Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti ve prospěch povinného subjektu
Uvádí se číslo účtu (včetně případného předčíslí), kód banky, účel platby
Uvádějí se i symboly platby, pokud jsou při platbě požadovány (konstantní symbol, specifický symbol)
Uvádějí se rovněž informace o jiných způsobech platby
Účty vedené u Komerční banky a.s.:
35 – 0961890217/0100 – běžný účet
51 – 2711200227/0100 – běžný účet
115-7436260227/0100 - běžný účet

 

Účty vedené u Oberbank AG:
2111127468/8040 – běžný účet
2111127476/8040 – spořící účet

Platby jsou rozlišeny variabilními, případně i specifickými symboly přidělenými ekonomickým oddělením SNEO, a.s.
Platby lze poukázat tako přímo na pokladně (na adrese společnosti) či formou SIPO.
 
6. IČ
Identifikační číslo povinného subjektu
27114112
 
7. DIČ
Daňové identifikační číslo povinného subjektu
CZ27114112
 
8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů
Seznamy hlavních dokumentů povinného subjektu koncepční, strategické a programové povahy, které mohou být podle zákona poskytnuty
Zakladatelská listina viz zde.
Stanovy viz zde.
Výroční zprávy viz zde.
Výroční zpráva za rok 2016 viz zde.
Výroční zpráva za rok 2017 viz zde.
Výroční zpráva za rok 2018 viz zde.
Výroční zpráva za rok 2019 viz zde.
Výroční zpráva za rok 2020 viz zde.
Výroční zpráva za rok 2021 viz zde.
Výroční zpráva za rok 2022 viz zde.
 
8.2 Rozpočet
Údaje o rozpočtu povinného subjektu v aktuálním a uplynulém roce a obsah účetních výkazů povinného subjektu za uplynulý rok
Uvádí se schválený rozpočet i jeho pozdější úpravy
Uvádí se jako textová informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky nebo na veřejný informační systém s uvedenými informacemi
 
Obchodně-finanční plán na rok 2017 ke stažení zde.
Obchodně-finanční plán na rok 2018 ke stažení zde.
Obchodně-finanční plán na rok 2019 ke stažení zde.
Obchodně-finanční plán na rok 2020 ke stažení zde.
Obchodně-finanční plán na rok 2021 ke stažení zde.
Obchodně-finanční plán na rok 2022 ke stažení zde.
Obchodně-finanční plán na rok 2023 ke stažení zde.
Obchodně-finanční plán na rok 2024 ke stažení zde.
 
9. Žádost o informace
Místo a způsob, jak získat příslušné informace
O informace dle zákona č. 106/1999 Sb., lze požádat ústně či písemně. Ústně je třeba o informace žádat v sídle společnosti. Ústní žádost bude zaevidována. Písemná žádost může být učiněna na adresu společnosti, e-mailem, datovou schránkou.
Pro podání žádosti není předepsán formulář.
 
Adresa: SNEO, a.s., Nad Alejí 1876/2, 162 00, Praha 6
e-mail: info@sneo.cz
Datová schránka – ID datové schránky: 9h6siaq
9.1. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva povinného subjektu o své činnosti v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona.
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. společnosti SNEO, a.s. za rok 2015 ke stažení zde.
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. společnosti SNEO, a.s. za rok 2016 ke stažení zde.
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. společnosti SNEO, a.s. za rok 2017 ke stažení zde.
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. společnosti SNEO, a.s. za rok 2018 ke stažení zde.
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. společnosti SNEO, a.s. za rok 2019 ke stažení zde.
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. společnosti SNEO, a.s. za rok 2020 ke stažení zde.
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. společnosti SNEO, a.s. za rok 2021 ke stažení zde.
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. společnosti SNEO, a.s. za rok 2022 ke stažení zde.
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. společnosti SNEO, a.s. za rok 2023 ke stažení zde.
 
 
9.2. Seznam oznámení o poskytnutých informacích podle § 5 odst. 3 zákona Č. 106/1999 SB.
10. Příjem žádostí a dalších podání
Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob
Adresa: SNEO, a.s., Nad Alejí 1876/2, 162 00, Praha 6
e-mail: info@sneo.cz
Další elektronické adresy viz zde.
Datová schránka – ID datové schránky: 9h6siaq
 
11. Opravné prostředky
Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutím povinného subjektu o právech a povinnostech osob, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na toho, kdo opravný prostředek podává. Označení příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat, pokud existuje.
§ 16 zákona č. 106/1999 Sb.
Odvolání

(1)Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí lze podat odvolání.
(2)Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.
(3) Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.
(4) Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.
§ 16a zákona č. 106/1999 Sb.
Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

(1)Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
b) kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
d) který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
(2)Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
(3) Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
a) doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
(4)O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
(5)Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
(6)Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že
a) postup povinného subjektu potvrdí,
b) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil, případně předložil žadateli konečnou licenční nabídku, nebo
c) usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti.
(7)Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. d) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že
a) výši úhrady nebo odměny potvrdí,
b) výši úhrady nebo odměny sníží; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti, nebo
c) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, zjednal nápravu, jde-li o úhradu nebo odměnu za poskytnutí informace územním samosprávným celkem v samostatné působnosti.
(8)Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
(9) Rozhodnutí podle odstavců 6 a 7 se oznamuje žadateli a povinnému subjektu. Proti rozhodnutí vydanému podle odstavců 6 a 7 se nelze odvolat. Jde-li však o rozhodnutí podle odstavce 6 písm. c), nelze se odvolat pouze v případě, kdy rozhodl nadřízený orgán určený podle § 178 odst. 2 věty poslední správního řádu nebo podle § 20 odst. 5 tohoto zákona.
(10)Je-li poskytnuta informace podle odstavce 6 písm. c), žadatel může ve smyslu odstavce 1 písm. a) nebo c) postupovat obdobně.
 
O podaných opravných prostředcích rozhoduje představenstvo společnosti, nestanoví-li zákon jinak. 
Pro podání opravných prostředků není předepsán formulář.
 
 
 
12. Formuláře
Seznam používaných formulářů s jejich označením a popisem, způsob a místo, kde lze formuláře získat
Formuláře nesjou používány.
 
13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
Popisy postupů, které musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je potřeba dodržovat
Uvádí se hypertextovým odkazem na internetové stránky s osnovami opisů postupů podle přílohy č. 2 nebo na veřejný informační systém s uvedenými informacemi
Chci koupit byt – odkaz zde.
Chci zjistit telefonní číslo - odkaz zde.
Chci zajistit kontejner na odpad - odkaz zde.
 
14. Předpisy
-
14.1 Nejdůležitější používané předpisy
Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (viz zde),
 • zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (viz zde),
 • zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách (viz zde),
 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řád (viz zde),
 • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád (viz zde),
 • zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (viz zde),
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (viz zde),
 • zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (viz zde),
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (viz zde),
 • zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (viz zde),
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád (viz zde),
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (viz zde).

Texty je možné zpřístupnit v úředních hodinách v sídle společnosti.
 
14.2 Vydané právní předpisy
Přehled vydaných právních předpisů v rámci věcné působnosti povinného subjektu
Povinný subjekt nevydává žádné právní předpisy.
 
15. Úhrady za poskytování informací
-
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
Sazebník úhrad za poskytování informací povinným subjektem a s tím spojených služeb. K uvedeným cenám bude připočteno DPH v zákonné výši.
Podrobný ceník naleznete zde.
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Usnesení o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7 zákona v případě odvolání nebo stížnosti
Nebyla přijata žádná usnesení.
 
16. Licenční smlouvy
-
16.1 Vzory licenčních smluv
Vzory všech licenčních smluv podle § 14a zákona, jsou-li k poskytování informací povinným subjektem potřebné.
Vzory licenčních smluv nejsou používány.
16.2 Výhradní licence
Licenční smlouvy upravující výhradní licence poskytnuté povinným subjektem podle § 14a odst. 4 zákona.
Výhradní licence nebyla poskytnuta.
 
 
17. Oznamování protiprávního jednání
17.1 Vnitřní oznamovací systém společnosti SNEO, a.s.
V souladu se Zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění (dále jen „zákon č. 171/202 Sb.“) byly ve společnosti SNEO, a.s., IČ 27114112, se sídlem Nad alejí 1876/2, Praha 6 (dále jen „SNEO“) pověřeny osoby k přijímání a prošetřování oznámení o protiprávním jednání (dále jen „příslušná osoba“).
17.2 Oznámení na protiprávní jednání
Oznámení může podat jen fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených zákonem č. 171/2023 Sb. Kompletní seznam právních předpisů spadajících do věcné působnosti zákona č. 171/2023 Sb. je zveřejněn na webu Ministerstva spravedlnosti.
SNEO deklaruje oznamovatelům naprostou ochranu osobních údajů a informací v oznámení uvedených. Dále zaručuje naprostou ochranu před odvetnými opatřeními ze strany SNEO.
V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb. a interní směrnicí o ochraně oznamovatelů SNEO jsou oznamovatelům upozorňujícím na zjištění protiprávního jednání splňující kritéria uvedené v zákoně č. 171/2023 Sb. k dispozici níže uvedené komunikační kanály SNEO, a.s.
17.3 Oznamovatelé
Oznámovatelé jsou fyzické osoby. Tento oznamovací systém je určen zaměstnancům SNEO a osobám, které se o protiprávním jednání v rozsahu působnosti SNEO dozvěděli v souvislosti s výkonem své pracovní činnosti. SNEO nevyřizuje anonymní oznámení. SNEO vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro něj nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost.
17.4 Příslušné osoby
Příjem, posouzení, evidenci a vyřizování oznámení zajišťují:
17.5 Oznámení lze podat:
 • e-mailem na emailové adresy uvedené výše
 • telefonicky na telefonický kontakt uvedený výše (hovory nejsou nahrávány)
 • osobně (pouze po dohodě s příslušnou osobou) v kanceláři č. 106 (nebo 204) v časech od 10:00 do 12:00. Osobám, které oznamují protiprávní jednání nesouvisející s agendou spadající do působnosti SNEO je určen externí oznamovací systém, který spravuje Ministerstvo spravedlnosti České republiky – zde.
17.6 Informace před podáním oznámení
Oznamující osoba by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení měla mít pádný důvod se domnívat, že oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být sankcionováno.
Při získávání dokladů prokazujících oznamované skutečnosti by se oznamovatel neměl dopustit jednání, které by mohlo mít charakter trestného činu.
Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a měl by mít oprávněné důvody se domnívat, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta vyplývající z objektivních skutečností.
Oznamovatel by měl být schopen identifikovat, jaké oblasti se protiprávní jednání týká a promyslet jaké ověřitelné informace o ohlašovaném protiprávním jednání může poskytnout. Rozsah a kvalita předkládaných informací mohou pozitivně ovlivnit způsob prošetření oznámení.
17.7 Oznámení
Lze podat oznámení, které obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo ve SNEO a které splňuje kvalifikaci vymezenou ustanovením §2 odst. 1 zákona č. 171/2023 Sb.
17.8 Ochrana oznamovatele
Ochrana oznamovatelů je s účinností od 17. 12. 2021 poskytována na základě Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení úprava Unie (úplné znění zde). Tato Směrnice rámcově vymezuje také oblasti, s nimiž oznamované protiprávní jednání musí souviset. Od 1. 8.2023 je ochrana oznamovatelů detailně vymezena zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (úplné znění zde).
Ochrana není omezena pouze na oznamovatele, kteří získali informace pro podání oznámení v rámci svého pracovněprávního vztahu, ale také na osoby samostatně výdělečně činné, společníky, osoby ve statutárních, řídících nebo dozorčích orgánech, dobrovolníky, stážisty a osoby vykonávající činnost na základě smlouvy o poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiné obdobné smlouvy. Ochrana se vztahuje rovněž na oznamovatele, kteří se o takovou činnost teprve ucházejí nebo ucházeli. Chráněny jsou i osoby, které jsou ve vztahu k oznamovatelům osobami blízkými, osoby, které oznámení umožnily nebo usnadnily a dále osoby, které jsou s oznamovateli nějakým způsobem spojeny v pracovním kontextu. V tomto směru tedy návrh zákona o ochraně oznamovatelů ochranu oproti Směrnici nijak nerozšiřuje.
Do ohlašovacích systémů je přístup umožněn pouze příslušným osobám, které mají povinnost vždy chránit identitu oznamovatele. Totožnost oznamující osoby nesmí být sdělena bez jejího výslovného souhlasu nikomu dalšímu. Povinnost zachovávat důvěrnost se netýká pouze totožnosti oznamující osoby, ale vztahuje se i na jakékoli další informace, z nichž by bylo možné přímo či nepřímo určit její identitu.
17.9 Ochrana oznamovatelů protiprávního jednání před odvetnými opatřeními
Právní řád nepřipouští žádná zákonná odvetná opatření za oznámení protiprávního jednání, a naopak chrání oznamovatele. Zaměstnavatel, pro kterého oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, je povinen zabránit jakýmkoliv odvetným opatření vůči oznamovatelům protiprávního jednání, včetně hrozby odvetných opatření nebo pokusů o ně.
17.10 Prošetření protiprávního jednání
Do 7 kalendářních dnů oznamovatel obdrží potvrzení, že oznámení bylo přijato a nejpozději do 30 dnů od zaslání potvrzení obdrží vyrozumění o vyřízení oznámení. Tuto lhůtu lze v odůvodněných případech až dvakrát prodloužit. O důvodu bude oznamovatel vždy vyrozuměn.
Bližší informace k problematice ochrany oznamovatelů protiprávního jednání naleznete Oznamovatel – Ministerstvo spravedlnosti (justice.cz).
 

Hledáte nové zaměstnání?

Pak nám zašlete svůj životopis, označte pozici, o kterou se ucházíte, a my Vás budeme kontaktovat.

Aktuální volné pozice


ENERGETICKÝ MANAŽER/MANAŽERKA

 

Co bude vaší náplní práce:

 • odborné usměrňování a metodické vedení příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 6 v rámci svěřené oblasti
 • metodické vedení dotčených osob v oblasti energetiky na MČ Praha 6
 • koordinace přípravy a realizace programů a projektů energetických úspor a projektů využívajících obnovitelné a druhotné zdroje energie u majetku spravovaného MČ Praha 6
 • příprava a zpracovávání plánů, bilancí, programů, expertiz, posudků, analýz a obdobných metodických dokumentů pro problematiku energetického managementu pro MČ Praha 6
 • příprava koncepčních záměrů, materiálů a strategie týkající se politiky energetického managementu MČ Praha 6
 • zajišťování evaluace energetických koncepcí a dalších strategických a koncepčních dokumentů
 • spolupráce při zpracovávání podkladů pro tvorbu a realizaci strategie energetického managementu a spolupráce na krizovém řízení energetiky pro energetickou bezpečnost
 • spolupráce při implementaci cílů, opatření a aktivit Územní energetické koncepce hl. m. Prahy a jejího Akčního plánu
 • zpracovávání podkladů pro rozpočet MČ Praha 6 ve svěřené oblasti
 • příprava, zadávání a kontrola veřejných zakázek malého rozsahu

Co byste měl/měla splňovat:

 • VŠ vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu
 • min. 5 let praxe v oblasti správy majetku nebo energetiky
 • zkušenosti s přípravou a realizací stavebních investic
 • zkušenosti s provozní evidencí majetku
 • zkušenosti se zadáváním a realizací veřejných zakázek v praxi, znalost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a znalost procesního řízení v rámci zákona o zadávání veřejných zakázek
 • znalost souvisejících platných právních předpisů v oblasti hospodaření s energií (zejména zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, ISO 50001)
 • schopnost zpracování koncepčních a strategických dokumentů
 • velmi dobrá znalost českého jazyka
 • znalost práce na PC (MS Office)
 • bezúhonnost

Jaké osobní předpoklady byste měl/měla mít:

 • organizační a komunikační schopnosti
 • schopnost samostatné i týmové spolupráce, zkušenosti s řízením pracovního týmu
 • důslednost, pečlivost, spolehlivost

Co vám můžeme nabídnout:

 • nástupní plat od 70. tis.
 • práci na plný úvazek
 • výkon práce pouze na Praze 6
 • zajímavou a zodpovědnou práci
 • dobré finanční ohodnocení s možností bonusů
 • 5 týdnů dovolené
 • 3 Sick days
 • stravenkový paušál
 • příspěvek na penzijní připojištění
 • služební telefon
 • zázemí stabilní společnosti
 • kancelář v sídle firmy možnost osobního i profesního rozvoje (školení)
 • nástup možný ihned dle vzájemné dohody


Provozní technik

 

Náplň práce:

 • Technická správa budov, bytů, nebytových prostor a pozemků.
 • Kontrola stavu nemovitostí.
 • Zajišťování běžných a havarijních oprav.
 • Zajišťování revizí.
 • Kontrola kvality provedených prací.
 • Příprava plánu oprav a investic na následující období.
 • Zajišťování dodávek služeb.
 • Řešení požadavků vlastníků nemovitostí a nájemců.
 • Spolupráce s oddělením předpisu při zpracování vyúčtování služeb.
 • Související administrativní činnost (vystavování objednávek, schvalování faktur aj.).

Požadujeme:

 • Minimálně SŠ vzdělání technického směru nejlépe SPŠ se stavebním zaměřením.
 • Znalost problematiky správy nemovitostí se specifiky správy bytových domů.
 • Znalost profesních řemesel – schopnost posoudit kvalitu prováděné práce.
 • Znalost vyhlášky o poskytování služeb (č. 67/2013 Sb.).
 • Orientace v dodavatelsko-odběratelských vztazích.
 • Znalost práce na PC (Word, Excel).
 • Schopnost samostatného myšlení a rozhodování, příjemné vystupování.
 • Komunikační dovednost, a to slovem i písmem.
 • Spolehlivost, pečlivost, zodpovědnost a flexibilita.
 • Znalost zákona o zadávání veřejných zakázek výhodou.
 • Trestní bezúhonnost.
 • ŘP skupiny B.

Nabízíme:

 • Velmi pestrou, zajímavou a zodpovědnou práci.
 • Motivační finanční ohodnocení.
 • Pracoviště na Praze 6.
 • Možnost profesního a osobního růstu.
 • Pět týdnů dovolené.
 • Sick day.
 • Stravenkový paušál.
 • Příspěvek na penzijní připojištění.
 • Služební mobilní telefon.
 • Nástup ihned nebo dle dohody.

Obor

 • Řemeslné a manuální práce
 • Stavebnictví a reality
 • Technika a vývoj

Profese

 • Revizní technik
 • Technik ve stavebnictví
 • Přípravář
 • Údržbář
 • Facility Manager
 • Technický dozor investora


Místo pracoviště

 • Nad alejí 1876/2, Praha, Břevnov

 

Požadované vzdělání

 • Středoškolské nebo odborné vyučení s maturitou

 

Typ úvazku

 • Práce na plný úvazek

 

Délka trvání pracovního poměru

 • Na dobu neurčitou

 

Typ smluvního vztahu

 • pracovní smlouva

 

Benefity

 • Bonusy/prémie
 • Mobilní telefon
 • Příspěvek na penzijní/životní připojištění
 • Stravenky/příspěvek na stravování
 • Dovolená 5 týdnů
 • Zdravotní volno/sickdays

 


Investiční technik

Co bude vaší náplní práce:

 • vedení projektů rekonstrukcí, přístaveb a novostaveb objektů občanské vybavenosti ve fázi projektové přípravy a realizace stavby
 • realizace dozoru investora při realizaci stavby
 • řešení oprav objektů občanské vybavenosti

Co byste měl/měla splňovat:

 • SŠ nebo VŠ vzdělání stavebního směru – obor pozemní stavby
 • oprávnění podle autorizačního zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů – obor pozemní stavby - výhodou
 • praxi s přípravou a realizací staveb, nebo praxi v projektové činnosti, nebo praxi s výkonem technického dozoru investora v oboru pozemních staveb
 • orientaci ve stavebnictví včetně profesních částí
 • orientaci ve stavebních výkresech, rozpočtech a terminologii
 • zkušenosti s FVE energetickým managmentem výhodou

Co vám můžeme nabídnout:

 • práci na plný úvazek
 • výkon práce pouze na Praze 6
 • zajímavou a zodpovědnou práci, samostatné vedení projektů od záměru až po kolaudaci
 • dobré finanční ohodnocení s možností bonusů
 • 5 týdnů dovolené
 • Sick days
 • stravenkový paušál
 • příspěvek na penzijní připojištění
 • služební telefon
 • zázemí stabilní společnosti
 • kancelář v sídle firmy možnost osobního i profesního rozvoje (školení)
 • nástup dle vzájemné dohody

Technik správy budovy

Co bude vaší náplní práce:

 • zajištění běžné údržby a oprav svěřeného objektu
 • monitoring funkčnosti MaR, EZS a ostatních systém
 • administrativa spojená s budovou
 • komunikace se zákazníkem
 • koordinace probíhajících oprav
 • dohled nad činností dodavatelských firem
 • kontrolní činnost zařízení a celků technického zabezpečení budov
 • zajištění řešení a odstranění havárií

 

Co byste měl/měla splňovat:

 • ÚSO nebo SŠ vzdělání technického směru
 • platné osvědčení vyhlášky 50/78 Sb. §6 a vyšší
 • zkušenosti v oblasti správy budov
 • manuální zručnost
 • znalost MaR, EZS výhodou
 • odolnost vůči stresu
 • práce na PC
 • trestní bezúhonnost
 • spolehlivost, pečlivost, zodpovědnost, aktivní přístup k plnění zadaných úkolů a časová flexibilita

Co vám můžeme nabídnout:

 • práci na plný úvazek, pondělí až pátek (ranní směna 7:00 – 15:15h, odpolední 11:45- 20:00h směna)
 • výkon práce pouze na Praze
 • dobré finanční ohodnocení s možností bonusů
 • 5 týdnů dovolené
 • Sick days
 • stravenkový paušál
 • příspěvek na penzijní připojištění
 • zázemí stabilní společnosti
 • nástup možný ihned dle vzájemné dohody

Pracovník komunálních služeb - údržba zeleně s ŘP B

Požadujeme:

 • vyučení v oboru zedník, malíř nebo podobné řemeslné profese, nejlépe s praxí
 • ŘP skupiny B podmínkou, sk. C výhodou
 • trestní bezúhonnost
 • manuální zručnost
 • spolehlivost, pečlivost, aktivní přístup k plnění zadaných úkolů a časovou flexibilitu

Náplň práce:

 • sekání travnatých ploch a tvarování dřevin, živých plotů
 • drobné zednické a malířské opravy, (řemeslné práce)
 • údržba a revitalizace zeleně (parku, městských vnitrobloků, předzahrádek)
 • zakládání trávníků
 • tvoření nových záhonů po Praze 6

Nabízíme:

 • pracovní poměr na plný úvazek 40h/týdně (pracovní doba pondělí až pátek 7:30h - 16h) na dobu určitou na 6 měsíců s možností prodloužení pracovní smlouvy
 • různorodou a zajímavou práci
 • dobré finanční ohodnocení s možností bonusů
 • příplatky za práci přesčas
 • pět týdnů dovolené
 • sick days
 • stravenkový paušál 107Kč za odpracovaný den
 • pracoviště na Praze 6
 • pracovní oděvy a obuv
 • možnost ubytování v centru Prahy 6
 • nástup možný ihned, případně dle dohody

 


 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

  Upozorňujeme Vás v souladu s obecním nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), že v souvislosti s výběrovým řízením na uvedenou pracovní pozici, zpracováváme údaje uchazečů o zaměstnání, kteří nám zaslali svůj životopis.

Více informací zde: https://sneo.cz/aktuality/455-informacni-memorandum-gdpr

 

Vyplňtě následující formulář:

 

Invalid Input

Invalid Input

vložte Váš životopis

Invalid Input

Invalid Input

Neplatný vstup

 

K založení společnosti došlo na základě rozhodnutí č. 156/03 Zastupitelstva městské části Prahy 6 ze dne 7.11.2003. Den vzniku se datuje k 1.1.2004, kdy došlo k zapsání do obchodního rejstříku.

Hlavní náplní činnosti společnosti SNEO, a.s. je poskytování služeb nejen jedinému akcionáři Městské části Praha 6, ale i široké veřejnosti. Mezi tyto služby se řadí především správa a údržba nemovitostí, realitní činnost, inženýrská činnost v investiční výstavbě, developerské projekty, výroba a rozvod tepelné energie, správa koupaliště Petynka, správa objektů zvláštního určení.

 

Základní údaje o společnosti

Firma:    

SNEO, a.s.

Sídlo:  

Nad Alejí1876/2, 162 00 Praha 6

Provozovna:

Nad Alejí1876/2, 162 00 Praha 6

IČ: 

27114112

DIČ:   

CZ27114112

Právní forma:  

akciová společnost

Datum vzniku:

1.1.2004

Základní kapitál:   

249.011.400,- Kč

Společnost je vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085


 

Předmět podnikání

 • Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50kW
 • Hostinská činnost
 • Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 • Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona:
  • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
  • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
  • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
  • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
  • Ubytovací služby
  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
  • Pronájem a půjčování věcí movitých
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Fotografické služby
  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
  • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
  • Poskytování technických služeb
 • Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
 • Projektová činnost ve výstavbě
 • Ostraha majetku a osob
 • Realitní zprostředkování
 • Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
 • Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace - bez použití nebezpečných chemických látek nebo chemických směsí klasifikovaných jako toxické nebo vysoce toxické, s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech, - v potravinářských nebo zemědělských provozech

Orgány společnosti

Představenstvo společnosti je tříčlenné. Funkční období členů je pětileté. Za společnost jednají navenek alespoň dva členové představenstva společně.

Dozorčí rada společnosti je pětičlenná. Funkční období členů je dvouleté.

   • JUDr. Jiří Janoušek, předseda dozorčí rady
   • Mgr. Jan Lacina, místopředseda dozorčí rady
   • Ing. Zdeněk Hlinský, člen dozorčí rady
   • Marek Tolde, člen dozorčí rady
   • Mgr. Ondřej Vykoukal, člen dozorčí rady

Působnost valné hromady vykonává v souladu se Stanovami a usnesením Zastupitelstva městské části Praha 6 č. 156/03 ze dne 7.11.2003 Rada městské části Praha 6.

Obchodní rejstřík společnosti k nahlédnutí zde