2021
27. 12. 2021

V registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR byla dne 25. 10. 2018 zveřejněná smlouva s paní Zuzanou Vosikovou, U valu 863/4, 161 00 Praha 6 – Ruzyně, IČ: 62400436. Zároveň je součástí dokumentu i dodatek č. 1 k této smlouvě. Zveřejněný dokument však vykazuje z pohledu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, tyto závažné defekty:
- smlouva není datována
- v čl. III. smlouvy jsou anonymizované údaje o odměně
- dodatek č. 1 není datován
- výše odměny uvedené v dodatku jsou anonymizované
Žádám tímto o zaslání úplného znění příkazní smlouvy a jejího dodatku, které byly uzavřené mezi SNEO, a.s. a paní Zuzanou Vosikovou.

 Odpověď
Příloha č. 1
07. 10. 2021

Vážená paní, vážený pane,
Z důvodu právního zájmu ve věci „Žaloby na výživné nezletilého“ vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod spis.značkou 32 P 4/2021, Vás tímto z pozice matky nezletilého žádám o poskytnutí těchto informací:
a) přehled výše všech přidělených platů, pravidelných i mimořádných odměn, které v kalendářním roce 2017- 2018 příslušely členu dozorčí rady společnosti panu XXXXXXXXXXXXXXXX.
b) přehled množství akcií společnosti ve vlastnictví pana XXXXXXXXXXXXXXXX a veškerých vyplacených dividend a odměn v závislosti na vlastnictví těchto akcií za kalendáří roky 2017-2018.
Požadované informace, prosím, zašlete prostřednictvím datové schránky na adresu ze které jste obdrželi tuto žádost.

 Odpověď

 2020
05. 10. 2020

Žádáme o následující:
1. Uveďte celkovou cenu vynaloženou na interní právní služby poskytnuté zaměstnanci povinného povinnému a to rozčleňené na jednotlivé roky.
2. Uveďte celkovou cenu, včetně DPH vynaloženou na všechny externí právní služby poskytnuté dodavateli povinného a to rozčleňené na jednotlivé roky.
3. Uveďte celkovou cenu, včetně DPH vynaloženou na externí právní služby poskytnuté dodavatelem ROWAN LEGAL advokátní kancelář s.r.o IČ 28468414 a to rozčleňené na jednotlivé roky.
Informace je možno zcela poskytnout formou vyplnění následují tabulky, která je i přílohou této žádosti o informace.

 Odpověď
Příloha č. 1
22. 8. 2020

Dobrý den,
obracím se na Vás s dotazem v rámci svobodného přístupu informacím dle zákona č. 106/1999 Sb. k na určení provozovatele občerstvení na koupališti Petynka pod Vaší správou určenou MČ Praha 6 a to:
1) jak je možné, že provozovatelem občerstvení koupaliště Petynka, kde je hlavním akcionářem MČ Praha 6 byla určena firma Pabors IČ 24667684 bez vypsaného předchozího výběrového řízení, což by na straně efektivního hospodáře ve smyslu pronajímání nemovitostí MČ Prahy 6 mělo..
2) je Vám známo, že firma Pabros dle veřejné sbírky listin uveřejněné v Obchodním rejstříku má víceméně zanedbatelné mzdové náklady i daňové náklady (daň z příjmu a dph) na to, aby oficiálně byla schopna takto velkou akci zaštítit
3) je Vám známo že firma Pabros byla v minulosti sankcionována za nelegální zaměstnávání ze strany Pražské správy sociálního zabezpečení a byla jí uložena pokuta?
4) kdy bude vypsáno výběrové řízení na provozovatele občerstvení koupaliště Petynka v roce 2021.

 Odpověď
28. 4. 2020

Žádám o poskytnutí těchto informací:

 1. a) Přehled a výše přidělených platů, pravidelných i mimořádných odměn, které v kalendářním roce 2015-2018 přísluší předsedovi představenstva SNEO, a.s.
 2. b) Přehled a výše přidělených platů, pravidelných i mimořádných odměn, které v kalendářním roce 2015-2018 přísluší generálnímu řediteli SNEO, a.s.
 3. c) Přehled a výše přidělených platů, pravidelných i mimořádných odměn, které v kalendářním roce 2015-2018 přísluší předsedovi představenstva Areál Dračky s.r.o.
 4. d) Přehled a výše přidělených platů, pravidelných i mimořádných odměn, které v kalendářním roce 2015-2018 přísluší generálnímu řediteli Areál Dračky s.r.o.

Požadované informace, prosím, zašlete doporučenou poštou a emailem na adresy níže.

Odpověď 
2019
3. 12. 2019

1. Sdělení návštěvnosti sportovně rekreačního areálu Petynka za období sezóny 2019, konkrétně v období posledních deseti dní sezóny 2019 (jednotlivých dní od 21.09.2019 do 30.09.2019).
2. Sdělení způsobu, jakým jsou číslovány vstupenky sportovně rekreačního areálu Petynka (naříklad jestli je každý den vydávána číselná řada vstpenek začínající vstupenkou č. 1 a končící vstupenkou s nejvyšším pořadovým číslem).
Odpověď
7. 11. 2019

1. Sdělení návštěvnosti sportovně rekreačního areálu Petynka za období sezóny 2018 (rozčleněno na jednotlivé měsíce 5/2018, 6/2018, 7/2018, 8/2018 a 9/2018, vč. celkové návštěvnosti za období celé sezóny 2018);
2. Sdělení návštěvnosti sportovně rekreačního areálu Petynka za období sezóny 2019
(rozčleněno na jednotlivé měsíce 5/2019, 6/2019, 7/2019, 8/2019 a 9/2019, vč. celkové návštěvnosti za období celé sezóny 2019);
Odpověď
14. 11. 2019

Vážené představenstvo 
děkuji vám za odpověď na mou předchozí žádost. V návaznosti na ní vás v souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb./ o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 131/2001 Sb./ o hlavním městě Praze/ zdvořile žádám o poskytnutí následující informace:
1. Dopisy NOPOCZ01 s.r.o. ze dme 17. a 25. září 2018 pňpadné odpovědt a emailovou komunikaci v měsících červen až říjen na kterou odkazuje v čánku (1) Restituční nárok první větě prvního odstavce vámi poskytnutý dokument dopis společnosti NOPOCZ01 s.r.o. ze dne 01. 11. 2018 viz Pňloha 1.
V příloze prosím nalezněte žádost se všemi náležitostmi a zmiňovanou přílohu v plném znění.
Žádám o poskytnutí informací v elektronické podobě a doručování na tento e-mail XXXXXXXXXXXX pňpadně do mé datové schránky (ID: 5pmghui).
Odpověď 
Příloha 1
Příloha 2Příloha 3Příloha 4Příloha 5Příloha 6Příloha 7Příloha 8 
29. 10. 2019

Vážená pam; po telefonické bych si dovolil požádat o bližší informaci ohledně privatizace bytu
č. 541/7, v katastrálním území Vokovice v ulici Kladenská 541/3~ který byl prodán na základě
ZMČ 154/03. Zajímalo by mne pouze za kolik byla tato jednotka prodána.
Odpověď 
2. 10. 2019

1. Dopis či jiný dokument✓ }línž nárokoval kupu}lcí na prodávajícím slevu z Kupní ceny dle ďánku 7 RÁMCOVÉ SMLOUW O PŘEVODU PODÍLU mezi společnostmi SNEO/ a.s/ DRA Development s.r.o. a Penta Real Estate Holding Limited, viz Příloha 1.
Odpověď 
Příloha 
24. 6. 2019
1. Je ve prospěch nájemců koupaliště Petynka (na adrese Otevřená 1072/4, Praha 6 - Střešovice) smluvně ošetřeno, že se na koupališti nebudou vyskytovat nápojové automaty?
2. Pokud ano, prosím o poskytnutí smluv, které obsahují takové smluvní ustanovení.
Odpověď 
24. 5. 2019

1. Právní stanovisko HAVEL & PARTNERS, jehož obsahem má být posouzení restitučních nároktJ evidovaných Státním pozemkovým úřadem pod č. PÚ 7541/92, PÚ8475/93, PÚ 6640/92, resp. doporučení dalšího postupu z hlediska úspěšného dokončení projektu //Projekt Dračky -
prodej formou share deal" (dle objednávky č. SNEO180257 ze dne 6. 6. 2018: Předmět objednávky: Posouzení restitučních nároktJ na pozemky Areálu Dračky, s.r.o.)
2. Právní stanovisko HA VEL & PARTNERS, jehož obsahem má být dořešení restitučních nárok evidovaných Státním pozemkovým úřadem pod č. PÚ 7541/92, PÚ 8475/93,PÚ 6640/92, resp. doporučení dalŠ!no postupu z hlediska úspěšného dokončení výše uvedeného projektu (dle
objednávky č. SNEO180397 ze dne 14. 9. 2018: Řešení restitučních nároktJ na pozemky Areálu Dračky, s.r. o.)
3. Právní posouzení HAVEL & PARTNERS, jehož obsahem má být faktická realizace vyřešení restitučních nároků evidovaných Státním pozemkovým úřadem pod č. PÚ7541/92, PÚ 8475/93, PÚ 6640/92, a také aplikace tohoto vypořádání v rámci finalizace výše uvedeného projektu (dle objednávky č. SNEO180512 ze dne 1. 11. 2018: Vypořádání restitučních nároků na pozemky Areálu Dračky, s.r.o.)
4. Analýzu zpracovanou společností HAVEL & PARTNERS ohledně možností uplatnění vad dle rámcové smlouvy o převodu podílu, včetně souvisejícího posouzení znalosti investora o vadě na základě informací v rámci a mimo DD, použití dalších omezení pro uplatnění nároku, konkrétní porušení prohlášení/smlouvy prodávajícího, odpovědnosti členů statutárního orgánu, diskriminace ostatních účastníků soutěže a načasování transakce (dle přehledu právních služeb poskytnutých společností HAVEL & PARTNERS, přiloženého k faktuře této společnosti).
5. Podklady pro jednání Rady MČ Praha 6, připravované a revidované společností HAVEL & PARTNERS, ve věci udělení pokynu k obchodnímu vedení společnosti SNEO, a. s. a Areál Dračky, s. r. o. ohledně možnosti poskytnutí slevy z kupní ceny z důvodu restitucí, a to se zohledněním veřejnoprávních a soutěžních aspektů (dle přehledu právních služeb poskytnutých společností HAVEL & PARTNERS, přiloženého k faktuře této společnosti).
Odpověď 
Příloha 1
Příloha 2 
2018
9. 5. 2018

1. Výměr výše penále zhotoviteli ISPD s.r.o. za nedodržení termínu výstavby
2. Výměr výše penále zhotoviteli ISPD s.r.o za nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků
3. Celková výše ceny realizovaného díla se samostatným výkazem víceprací a průběžné fakturace
Ve smyslu § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. žádám o potvrzení předpokládané výše úhrady nákladů, budou-li účtovány.
Informace žádám poskytnout v písemné formě na adresu uvedenou níže/v elektronické formě emailem a to prosím v zákonné lhůtě 15 dnů ode dne přijetí žádosti.
Na tomto přímém poskytnutí informace trvám i v případě, že byla již zveřejněna
Odpověď 
Příloha 1, Příloha 2, Příloha 3, Příloha 4 

V souvislosti s platností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 týkající se ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (tzv. „GDPR“) uveřejňuje společnost SNEO, a.s. INFORMAČNÍ MEMORANDUM (Informace o zpracovávání osobních údajů), prostřednictvím kterého informuje o způsobu zpracování osobních údajů a možnosti uplatňování práv subjektů údajů.

Přílohy:
Název souboru Velikost Vloženo
Download this file (INFORMACNI-MEMORANDUM-GDPR.pdf)Informační memorandu - GDPR267 kB25. 05. 2018 10:05:50

Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává společnost SNEO, a.s., Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik. Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Invalid Input

Neplatný vstup

Invalid Input

Neplatný vstup

Neplatný vstup

 

* = povinné pole

1. Název
Úplný název povinného subjektu
SNEO, a.s.
 
2. Důvod a způsob založení
Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.
Uvádí se jako textová informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s uvedenými informacemi. Jako textová informace se vždy uvádí zřizovatel, nadřízený orgán, případně další nadřízené úřady, pokud se liší přímé vedení od metodického.
Společnost SNEO, a.s. byla založena městskou částí Praha 6, konkrétně rozhodnutím Zastupitelstva městské části Praha 6 č. 156/03 ze dne 07. 11. 2003. Den vzniku se datuje k 01. 01. 2004, kdy došlo k zapsání společnosti do obchodního rejstříku. Hlavní náplní činnosti společnosti SNEO, a.s. je poskytování služeb nejen jedinému společníkovi, tj. městské části Praha 6, ale i dalším subjektům. Mezi tyto služby se řadí především správa a údržba nemovitých věcí, realitní činnost, inženýrská činnost v investiční výstavbě, developerské projekty, výroba a rozvod tepelné energie, správa objektů zvláštního určení.
 
3. Organizační struktura
Popis vnitřní organizační struktury povinného subjektu
Organizační struktura společnosti viz zde.

4. Kontaktní spojení
Kontaktní údaje povinného subjektu
4.1. Kontaktní poštovní adresa
Strukturovaná kontaktní adresa povinného subjektu určená k doručování poštovních zásilek. Pokud povinný subjekt používá více kontaktních poštovních adres, uvádějí se i další upřesňující informace o účelu jejich použití; na prvním místě se uvede adresa sídla, k níž se jako účel použití uvede „Sídlo“
SNEO, a.s., Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6
4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Adresa všech úřadoven (pracovišť) povinného subjektu určených pro osobní návštěvu
SNEO, a.s., Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6
4.3. Úřední hodiny
Úřední hodiny všech úřadoven (pracovišť) povinného subjektu určených pro osobní návštěvy
Pondělí 8.00 - 12.00 13.00 - 16.00
Středa 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
4.4. Telefonní čísla
Telefonní čísla povinného subjektu, případně jeho vnitřních útvarů a pracovišť
recepce, informace, podatelna – 235 094 011
nonstop linka se záznamníkem – 844 144 143
zákaznická linka pro středisko komunálních služeb – 778 771 333
Kompletní telefonní kontakty viz zde.
4.5. Čísla faxu
Čísla faxu povinného subjektu, případně jeho vnitřních útvarů a pracovišť
-
4.6. Adresa internetové stránky
Elektronická adresa oficiálních internetových stránek povinného subjektu s hypertextovým odkazem
4.7. Adresa e-podatelny
Elektronická adresa všech elektronických podatelen povinného subjektu s hypertextovými odkazy
info@sneo.cz
ID datové schránky: 9h6siaq
4.8. Další elektronické adresy
Další elektronické adresy povinného subjektu, případně dalších pracovníků povinného subjektu
sekretariát - Lenka Ondráčková
účtárna - uctarna@sneo.cz
Další elektronické adresy viz zde.
 
5. Případné platby lze poukázat
Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti ve prospěch povinného subjektu
Uvádí se číslo účtu (včetně případného předčíslí), kód banky, účel platby
Uvádějí se i symboly platby, pokud jsou při platbě požadovány (konstantní symbol, specifický symbol)
Uvádějí se rovněž informace o jiných způsobech platby
Účty vedené u Komerční banky a.s.:
35 – 0961890217/0100 – běžný účet
51 – 2711200227/0100 – běžný účet
Účty vedené u ČSOB a.s.:
245283635/0300 – běžný účet
261441314/0300 – spořící účet
Platby jsou rozlišeny variabilními, případně i specifickými symboly přidělenými ekonomickým oddělením SNEO, a.s.
Platby lze poukázat tako přímo na pokladně (na adrese společnosti) či formou SIPO.
 
6. IČ
Identifikační číslo povinného subjektu
27114112
 
7. DIČ
Daňové identifikační číslo povinného subjektu
CZ27114112
 
8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů
Seznamy hlavních dokumentů povinného subjektu koncepční, strategické a programové povahy, které mohou být podle zákona poskytnuty
Zakladatelská listina viz zde.
Stanovy viz zde.
Výroční zprávy viz zde.
Výroční zpráva za rok 2016 viz zde.
Výroční zpráva za rok 2017 viz zde.
Výroční zpráva za rok 2018 viz zde.
Výroční zpráva za rok 2019 viz zde.
Výroční zpráva za rok 2020 viz zde.
Výroční zpráva za rok 2021 viz zde.
 
8.2 Rozpočet
Údaje o rozpočtu povinného subjektu v aktuálním a uplynulém roce a obsah účetních výkazů povinného subjektu za uplynulý rok
Uvádí se schválený rozpočet i jeho pozdější úpravy
Uvádí se jako textová informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky nebo na veřejný informační systém s uvedenými informacemi
 
Obchodně-finanční plán na rok 2017 ke stažení zde.
Obchodně-finanční plán na rok 2018 ke stažení zde.
Obchodně-finanční plán na rok 2019 ke stažení zde.
Obchodně-finanční plán na rok 2020 ke stažení zde.
Obchodně-finanční plán na rok 2021 ke stažení zde.
Obchodně-finanční plán na rok 2022 ke stažení zde.
 
9. Žádost o informace
Místo a způsob, jak získat příslušné informace
O informace dle zákona č. 106/1999 Sb., lze požádat ústně či písemně. Ústně je třeba o informace žádat v sídle společnosti. Ústní žádost bude zaevidována. Písemná žádost může být učiněna na adresu společnosti, e-mailem, datovou schránkou.
Pro podání žádosti není předepsán formulář.
 
Adresa: SNEO, a.s., Nad Alejí 1876/2, 162 00, Praha 6
e-mail: info@sneo.cz
Datová schránka – ID datové schránky: 9h6siaq
9.1. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva povinného subjektu o své činnosti v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona.
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. společnosti SNEO, a.s. za rok 2015 ke stažení zde.
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. společnosti SNEO, a.s. za rok 2016 ke stažení zde.
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. společnosti SNEO, a.s. za rok 2017 ke stažení zde.
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. společnosti SNEO, a.s. za rok 2018 ke stažení zde.
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. společnosti SNEO, a.s. za rok 2019 ke stažení zde.
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. společnosti SNEO, a.s. za rok 2020 ke stažení zde.
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. společnosti SNEO, a.s. za rok 2021 ke stažení zde.
 
 
9.2. Seznam oznámení o poskytnutých informacích podle § 5 odst. 3 zákona Č. 106/1999 SB.
10. Příjem žádostí a dalších podání
Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob
Adresa: SNEO, a.s., Nad Alejí 1876/2, 162 00, Praha 6
e-mail: info@sneo.cz
Další elektronické adresy viz zde.
Datová schránka – ID datové schránky: 9h6siaq
 
11. Opravné prostředky
Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutím povinného subjektu o právech a povinnostech osob, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na toho, kdo opravný prostředek podává. Označení příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat, pokud existuje.
§ 16 zákona č. 106/1999 Sb.
Odvolání

(1)Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí lze podat odvolání.
(2)Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.
(3) Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.
(4) Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.
§ 16a zákona č. 106/1999 Sb.
Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

(1)Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
b) kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
d) který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
(2)Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
(3) Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
a) doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
(4)O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
(5)Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
(6)Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že
a) postup povinného subjektu potvrdí,
b) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil, případně předložil žadateli konečnou licenční nabídku, nebo
c) usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti.
(7)Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. d) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že
a) výši úhrady nebo odměny potvrdí,
b) výši úhrady nebo odměny sníží; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti, nebo
c) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, zjednal nápravu, jde-li o úhradu nebo odměnu za poskytnutí informace územním samosprávným celkem v samostatné působnosti.
(8)Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
(9) Rozhodnutí podle odstavců 6 a 7 se oznamuje žadateli a povinnému subjektu. Proti rozhodnutí vydanému podle odstavců 6 a 7 se nelze odvolat. Jde-li však o rozhodnutí podle odstavce 6 písm. c), nelze se odvolat pouze v případě, kdy rozhodl nadřízený orgán určený podle § 178 odst. 2 věty poslední správního řádu nebo podle § 20 odst. 5 tohoto zákona.
(10)Je-li poskytnuta informace podle odstavce 6 písm. c), žadatel může ve smyslu odstavce 1 písm. a) nebo c) postupovat obdobně.
 
O podaných opravných prostředcích rozhoduje představenstvo společnosti, nestanoví-li zákon jinak. 
Pro podání opravných prostředků není předepsán formulář.
 
 
 
12. Formuláře
Seznam používaných formulářů s jejich označením a popisem, způsob a místo, kde lze formuláře získat
Formuláře nesjou používány.
 
13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
Popisy postupů, které musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je potřeba dodržovat
Uvádí se hypertextovým odkazem na internetové stránky s osnovami opisů postupů podle přílohy č. 2 nebo na veřejný informační systém s uvedenými informacemi
Chci koupit byt – odkaz zde.
Chci zjistit telefonní číslo - odkaz zde.
Chci zajistit kontejner na odpad - odkaz zde.
 
14. Předpisy
-
14.1 Nejdůležitější používané předpisy
Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (viz zde),
 • zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (viz zde),
 • zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách (viz zde),
 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řád (viz zde),
 • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád (viz zde),
 • zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (viz zde),
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (viz zde),
 • zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (viz zde),
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (viz zde),
 • zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (viz zde),
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád (viz zde),
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (viz zde).

Texty je možné zpřístupnit v úředních hodinách v sídle společnosti.
 
14.2 Vydané právní předpisy
Přehled vydaných právních předpisů v rámci věcné působnosti povinného subjektu
Povinný subjekt nevydává žádné právní předpisy.
 
15. Úhrady za poskytování informací
-
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
Sazebník úhrad za poskytování informací povinným subjektem a s tím spojených služeb. K uvedeným cenám bude připočteno DPH v zákonné výši.
Podrobný ceník naleznete zde.
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Usnesení o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7 zákona v případě odvolání nebo stížnosti
Nebyla přijata žádná usnesení.
 
16. Licenční smlouvy
-
16.1 Vzory licenčních smluv
Vzory všech licenčních smluv podle § 14a zákona, jsou-li k poskytování informací povinným subjektem potřebné.
Vzory licenčních smluv nejsou používány.
16.2 Výhradní licence
Licenční smlouvy upravující výhradní licence poskytnuté povinným subjektem podle § 14a odst. 4 zákona.
Výhradní licence nebyla poskytnuta.
 
 
 

Hledáte nové zaměstnání?

Pak nám zašlete svůj životopis, označte pozici, o kterou se ucházíte, a my Vás budeme kontaktovat.

Aktuální volné pozice


Pracovník komunálních služeb - údržba zeleně

Náplň práce:

 • sekání travnatých ploch a tvarování dřevin, živých plotů
 • údržba a revitalizace zeleně (parku, městských vnitrobloků, předzahrádek)
 • zakládání trávníků
 • tvoření nových záhonů po Praze 6

Požadujeme:

 • Trestní bezúhonnost
 • manuální zručnost
 • spolehlivost, pečlivost, zodpovědnost, aktivní přístup k plnění zadaných úkolů a časová flexibilitu
 • ŘP skupiny B, C výhodouechnická správa domů, bytů, nebytů, pozemků a údržba zeleně.

Nabízíme:

 • pracovní poměr na plný úvazek 40h/týdně (pracovní doba pondělí až pátek 7:30h - 16h) na dobu určitou na 6 měsíců s možností prodloužení pracovní smlouvy
 • možnost uzavřít i DPP nebo DPČ, hodinová sazba 130Kč
 • různorodou a zajímavou práci
 • dobré finanční ohodnocení s možností bonusů
 • příplatky za práci přesčas
 • pět týdnů dovolené
 • stravné
 • pracoviště na Praze 6
 • nástup možný ihned, případně dle dohody

 


 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

  Upozorňujeme Vás v souladu s obecním nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), že v souvislosti s výběrovým řízením na uvedenou pracovní pozici, zpracováváme údaje uchazečů o zaměstnání, kteří nám zaslali svůj životopis.

Více informací zde: https://sneo.cz/aktuality/455-informacni-memorandum-gdpr

 

Vyplňtě následující formulář:

 

Invalid Input

Invalid Input

vložte Váš životopis

Invalid Input

Invalid Input

Neplatný vstup

 

K založení společnosti došlo na základě rozhodnutí č. 156/03 Zastupitelstva městské části Prahy 6 ze dne 7.11.2003. Den vzniku se datuje k 1.1.2004, kdy došlo k zapsání do obchodního rejstříku.

Hlavní náplní činnosti společnosti SNEO, a.s. je poskytování služeb nejen jedinému akcionáři Městské části Praha 6, ale i široké veřejnosti. Mezi tyto služby se řadí především správa a údržba nemovitostí, realitní činnost, inženýrská činnost v investiční výstavbě, developerské projekty, výroba a rozvod tepelné energie, správa koupaliště Petynka, správa objektů zvláštního určení.

 

Základní údaje o společnosti

Firma:    

SNEO, a.s.

Sídlo:  

Nad Alejí1876/2, 162 00 Praha 6

Provozovna:

Nad Alejí1876/2, 162 00 Praha 6

IČ: 

27114112

DIČ:   

CZ27114112

Právní forma:  

akciová společnost

Datum vzniku:

1.1.2004

Základní kapitál:   

249.011.400,- Kč

Společnost je vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085


 

Předmět podnikání

 • Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to zejména:
  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
  • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
  • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Poskytování technických služeb
 • Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
 • Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW
 • Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 • Projektová činnost ve výstavbě
 • Ostraha majetku a osob

Orgány společnosti

Představenstvo společnosti je jednočlené. Funkční období členů je pětileté. Jménem společnosti jedná vždy předseda představenstva.

Dozorčí rada společnosti je pětičlenná. Funkční období členů je dvouleté.

 • Mgr. Marek Baxa, předseda dozorčí rady
 • Ing. Zdeněk Hlinský, člen dozorčí rady
 • Jan Lejčko, člen dozorčí rady
 • Mgr. Jan Lacina, člen dozorčí rady
 • PhDr. Petr Palacký, Ph.D., člen dozorčí rady

Působnost valné hromady vykonává v souladu se Stanovami a usnesením Zastupitelstva městské části Praha 6 č. 156/03 ze dne 7.11.2003 Rada městské části Praha 6.

Obchodní rejstřík společnosti k nahlédnutí zde